Ukončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer možno ukončiť niekoľkými spôsobmi, ktoré sú vymedzené 262/2006 Z. z. Zákonník práce. Z každého z nich vyplývajú práva a povinnosti pre zamestnávateľa aj zamestnanca. Spôsoby ukončenia pracovného pomeru sú:

 • dohoda
 • Svedectvo
 • okamžité zrušenie
 • zrušenie počas skúšobnej doby


Pracovný pomer na dobu určitú sa potom skončí uplynutím tohto obdobia. Zamestnávateľ však musí dať zamestnancovi výpoveď najmenej 3 dni pred uplynutím tejto lehoty.

 

Dohoda

Zákonník práce hovorí, že ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na skončení pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí v dohodnutý deň. Dohoda o ukončení zmluvy však musí byť napísané a obe strany musia dostať kópiu dohody o ukončení zmluvy.

 

Svedectvo

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len z dôvodov, ktoré sú výslovne uvedené v Zákonníku práce v
§ 52
. Zamestnávateľ však musí v každom prípade oznámiť zamestnancovi písomne a musí mu ho ešte doručiť fyzicky, hoci sa už pripravuje novela zákona, ktorá by umožnila výpovede podpísať a doručiť elektronicky, ak s tým zamestnanec súhlasí.

Na rozdiel od zamestnávateľa môže zamestnanec dať výpoveď z akéhokoľvek dôvodu. Výpoveď je možné aj odvolať, ale obe strany s tým musia písomne súhlasiť.

Pracovný pomer sa považuje za skončený uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je najmenej dva mesiace, s výnimkou prípadov uvedených v
§ 51a
. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede a končí sa posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca.

Dôležité je tiež spomenúť, že zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď, ak je zamestnanec v tzv. čas ochrany. Do tejto kategórie patria napríklad zamestnanci, ktorí sú dočasne práceneschopní.

 

Okamžité zrušenie

Pracovný pomer možno okamžite ukončiť len vo výnimočných prípadoch. Zamestnávateľ môže pristúpiť k tomuto kroku, ak by zamestnanec odsúdený právoplatným rozsudkom za úmyselný trestný čin na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní viac ako 1 rok, alebo ak bol odsúdený za úmyselný trestný čin spáchaný pri výkone funkcie alebo v priamej súvislosti s ním, na nepodmienečný trest odňatia slobody v trvaní najmenej 6 mesiacov. Druhá situácia je hrubé porušenie povinnosti zamestnanca vyplývajúce zo zákona.

Na druhej strane môže zamestnanec okamžite ukončiť pracovnú zmluvu, ak podľa lekárskeho posudku nie je schopný vykonávať prácu bez vážneho ohrozenia svojho zdravia. Zamestnávateľ mu zároveň do 15 dní nenašiel inú prácu, ktorá by zodpovedala jeho zdravotnému stavu. Druhá situácia je, keď zamestnávateľ nevyplatí mzdu zamestnancovi do 15 dní po jej splatnosti.

Ak zamestnanec okamžite skončí pracovný pomer, má nárok na náhradu mzdy alebo platu vo výške priemerného zárobku za obdobie zodpovedajúce dĺžke výpovednej doby.

 

Zrušenie počas skúšobného obdobia

Posledným spôsobom skončenia pracovného pomeru je skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe. V tomto prípade zamestnávateľ nemusí uviesť žiadny dôvod. Nesmie však ukončiť pracovný pomer zamestnanca počas prvých 14 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

 

A čo hromadné prepúšťanie?

Hromadné prepúšťanie je situácia, keď zamestnávateľ ukončí pracovný pomer v lehote najmenej 30 kalendárnych dní:

 • 10 zamestnancov pre zamestnávateľov zamestnávajúcich od 20 do 100 zamestnancov
 • 10 % zamestnancov zamestnávateľa so 101 až 300 zamestnancami
 • 30 zamestnancov zamestnávateľa s viac ako 300 zamestnancami

Zamestnávateľ je povinný o tomto rozhodnutí včas a najmenej 30 dní vopred písomne informovať odborovú organizáciu a zamestnaneckú radu. Zároveň musí uviesť aj dôvody a ďalšie náležitosti stanovené v § 62 Zákonníka práce.


Odstupné pre zamestnancov

V Zákonníku práce je definovaný aj kľúč k nároku zamestnanca na odstupné. Konkrétne má nárok na odstupné minimálne vo výške:

 • jednonásobok jeho priemerného zárobku, ak jeho zamestnanie u zamestnávateľa trvalo menej ako jeden rok
 • dvojnásobok jeho priemerného zárobku, ak jeho zamestnanie u zamestnávateľa trvalo najmenej 1 rok a menej ako 2 roky
 • trojnásobok jeho priemerného zárobku, ak jeho zamestnanie u zamestnávateľa trvalo aspoň dva roky
 • súčet trojnásobku jeho priemerného zárobku a súm uvedených v bodoch 1 až 3, ak sa pracovný pomer skončí v čase, keď sa na zamestnanca vzťahuje postup podľa
  § 86 ods. 4


Povinnosti zamestnávateľa po skončení pracovného pomeru

Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre prepúšťanie, musí zohľadniť povinnosti, ktoré z toho vyplývajú. Zamestnanci musia okrem iného vydávať:

 • Potvrdenie o zamestnaní
 • Potvrdenie zdaniteľného príjmu
 • Potvrdenie nároku na dávku v nezamestnanosti
 • Správa o pracovnej činnosti
 • Evidenčný list dôchodkového poistenia


Majte všetko pod kontrolou

Problematika pracovnoprávnych vzťahov je zložitá a nie je tomu inak ani v prípade evidencie zamestnancov. Veľmi vám však pomôže správny nástroj HR.

Na stránke
Sloneeks
český digitálny nástroj HR typu všetko v jednom budete mať všetko na jednom mieste a pod kontrolou. Pre zamestnancov môžete jednoducho zaznamenať všetky informácie.a všetky údaje sa dajú jednoducho exportovať. Okrem toho môžete nielen ľahko nalodiť zamestnancov pri nástupe, ale aj pripraviť
šablóny pre ich offboarding
ak by museli opustiť spoločnosť.

 

Vyskúšajte si všetko zadarmo na 14 dní.

Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

 • Špičkový onboarding
 • Predstavenie všetkých funkcionalít
 • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
 • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.