Sloneek poháňa popredné slovenské firmy:

Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
Volvo
košik
Lindt
knigh frank
Balikobot
sky
čedok
Hyperia
Kontentino
Hyperia-1
absence_request

Žiadosti o čerpanie absencie

Zamestnanci zadávajú svoje žiadosti o absencie prostredníctvom prehľadného tímového kalendára, kde môžu vidieť aj absencie svojich kolegov. Sloneek monitoruje dostupné zostatky a nepovoľuje prečerpanie.

 • Prehľad zostatkov jednotlivých zamestnancov
 • Monitorovanie dostupného fondu absencií
 • Tímový kalendár
 • Mesačné prehľady e-mailom
approval_workflow

Pracovný postup schvaľovania

Absence jsou schvalovány v přehledném týmovém kalendáři s možností přikládat komentováře i  obrázkové přílohy.

 • Schválenie jedným alebo viacerými nadriadenými
 • Prehľad v tímovom kalendári
 • Týždenné manažérske prehľady e-mailom
 • Detail udalosti s chatom a prílohami
flexible_reports

Flexibilné reporty

Všetky dôležité štatistiky sú ľahko dostupné v plne konfigurovateľných reportoch. V nich je možné definovať vlastné pohľady, vytvárať kontingenčné tabuľky a exportovať dáta do Excelu.

 • Mesačný fond pracovnej doby
 • Prehľad čerpania a zostatkov absencií
 • Prehľad čerpaných udalostí absencie
 • Reporty integrované s dochádzkou a time trackingom
individual_settings

Individuálne nastavenie

Absencie je možné nakonfigurovať tak, aby ich dostupnosť a možnosti čerpania presne zodpovedali politike firmy a legislatívnemu prostrediu.

 • Fondy k čerpaniu
 • Nastavenie schvaľovacieho procesu
 • Individuálne čerpanie nad štandardný rámec
 • Preklápanie nadčasov na extra-dovolenku
working_time_fund

Fond pracovného času

Každý zamestnanec má individuálne definovanú pracovnú dobu, ktorá predurčuje jeho mesačný fond. Získate tak prehľad o odpracovaných hodinách s ohľadom na dni pracovného kľudu a schválené absencie.

 • Individuálna pracovná doba zamestnancov
 • Definícia pracovnej doby pre každý deň v roku
 • Definícia pracovnej doby pre každý deň v týždni
 • Výpočet fondu pracovnej doby
iPhone12Pro 2

Mobilný manažment absencií

Zamestnanci môžu požiadať o dovolenku na výlučne na stránke prostredníctvom mobilnej aplikácie. A manažéri ju môžu tiež schváliť . Jednoducho na mobile.

 • Prehľad dostupných dovoleniek

  Zamestnanci majú prehľad o čerpaní dovolenky na .

 • Žiadosti o dovolenku 

  Odoslanie formulára žiadosti na adresu na schválenie nadriadenému.

 • Schválenie

  Manažéri schvaľujú absencie v kalendári tímu .

 • Prehľady

  Absentérstvo a odpracovaný čas na jednom mieste.

Google Play App Store
Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

 • Špičkový onboarding
 • Predstavenie všetkých funkcionalít
 • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
 • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.

Výber najlepšieho softvéru na sledovanie absencie

Na moderných pracoviskách je efektívne sledovanie absencií nevyhnutné pre zefektívnenie prevádzky. Ako sa podniky vyvíjajú, rastie aj potreba pokročilého riešenia správy absencií na efektívne riadenie absencií zamestnancov. V tomto článku diskutujeme o kľúčových faktoroch, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere najlepšieho softvéru na sledovanie absencií, čím sa zabezpečí, že vaša organizácia zostane na čele pri podpore produktivity a udržiavaní zdravého pracovného prostredia.

Čo je to sledovanie absencie?

Sledovanie neprítomnosti, uľahčené pokročilými riešeniami, ako je softvér na sledovanie absencií, predstavuje komplexný prístup k monitorovaniu a riadeniu dochádzky zamestnancov v rámci organizácie. Tento systém, často označovaný ako softvér na sledovanie absencií alebo softvér na správu absencií, ide nad rámec jednoduchého vedenia záznamov a ponúka sofistikovanú sadu nástrojov na zefektívnenie celého procesu sledovania absencií zamestnancov.

Prečo spoločnosti potrebujú sledovanie absencií?

Sledovač absencií poskytuje centralizovanú platformu na zaznamenávanie, monitorovanie a analýzu voľna zamestnancov, či už z dôvodu dovolenky, práceneschopnosti alebo z iných dôvodov. Efektívny systém sledovania absencií automatizuje proces sledovania, znižuje manuálne zaťaženie a minimalizuje chyby. To umožňuje podnikom získať cenné poznatky o vzorcoch dochádzky, optimalizovať riadenie pracovnej sily a zabezpečiť súlad s organizačnými zásadami, čo z neho robí dôležitú súčasť na udržanie produktívneho a harmonického pracovného prostredia.

Ako funguje platforma na automatické sledovanie absencií?

Automatizovaná platforma na sledovanie absencií zefektívňuje proces digitálnym zaznamenávaním a riadením dochádzky zamestnancov. Zamestnanci môžu prostredníctvom systému predkladať žiadosti o dovolenku, ktoré môžu nadriadení schváliť alebo zamietnuť. Platforma sa aktualizuje v reálnom čase, pričom udržiava presné záznamy o nahromadenej dovolenke, vyčerpaných dňoch a zostatkoch. Automatické upozornenia pripomínajú zamestnancom a nadriadeným čakajúce žiadosti a zabezpečujú včasné odpovede. To zvyšuje efektivitu, minimalizuje chyby spojené s manuálnym sledovaním a poskytuje cenné údaje pre strategické plánovanie pracovnej sily. Automatizovaná platforma na sledovanie absencií celkovo zjednodušuje celý proces riadenia absencií, podporuje transparentnosť a súlad s organizačnými zásadami.

Aké sú kľúčové funkcie globálneho sledovania absencií?

Niektoré z kľúčových funkcií, ktoré treba hľadať v nástroji na sledovanie dochádzky, sú:

1. Globálna dostupnosť

Robustný nástroj na sledovanie absencií zamestnancov by mal ponúkať cloudovú globálnu dostupnosť, ktorá používateľom umožňuje spravovať a monitorovať dochádzku zamestnancov z akéhokoľvek miesta. Táto funkcia zaisťuje aktualizácie a spoluprácu v reálnom čase, čo je kľúčové pre nadnárodné organizácie s rôznymi pracovnými prostrediami.

2. Podpora viacerých jazykov

Softvér na správu dochádzky by mal podporovať viacero jazykov, aby vyhovoval rôznym pracovným silám. To zaisťuje jasnú komunikáciu a užívateľsky prívetivé interakcie, podporuje inkluzívnosť a porozumenie naprieč globálnymi tímami.

3. Riadenie súladu

Sledovač dochádzky by mal obsahovať automatizované riadenie súladu, pričom bude držať krok s rôznymi medzinárodnými pracovnými zákonmi a firemnými politikami. To zaisťuje, že žiadosti o voľno a schválenia sú v súlade s regionálnymi predpismi, čím sa minimalizujú právne riziká a podporuje sa konzistentnosť riadenia absencií.

4. Integračné schopnosti

Bezproblémová integrácia s ostatnými HR a mzdovými systémami je nevyhnutná. Táto funkcia umožňuje efektívnu výmenu údajov, znižuje manuálne zadávanie údajov a zvyšuje celkovú efektivitu organizácie.

Sledovanie absencie zamestnancov v Exceli vs Sloneek

1. Správa údajov

Sloneek zefektívňuje sledovanie absencií pomocou automatizovanej správy údajov. Toto cloudové riešenie eliminuje manuálne zadávanie údajov, zaisťuje presnosť sledovania zostatkov dovolenky zamestnancov a zjednodušuje celkový proces riadenia absencií. Riadenie absencií zamestnancov v Exceli často zahŕňa manuálne zadávanie údajov, čo vedie k chybám a zvýšenému administratívnemu zaťaženiu. Excelu chýba automatizácia, takže je časovo náročný a náchylný na nepresnosti pri sledovaní zostatkov a vzorcov zanechania.

2. Spolupráca

Sloneek podporuje spoluprácu v reálnom čase, čo umožňuje nadriadeným a členom tímu okamžitý prístup k informáciám o neprítomnosti a ich aktualizáciu. Táto funkcia zlepšuje komunikáciu a koordináciu, najmä v dynamických pracovných prostrediach so vzdialenými alebo globálne rozptýlenými tímami. Excel funguje v siloch, čo bráni spolupráci v reálnom čase. Koordinácia schvaľovania dovoleniek a aktualizácií sa stáva náročnou, najmä v organizáciách s viacerými oddeleniami alebo tímami rozmiestnenými na rôznych miestach.

3. Hlásenie a dokumentácia

Sloneek poskytuje komplexné reportovacie nástroje, ktoré ponúkajú prehľad o typoch absencií, trendoch a vzorcoch. Táto funkcia pomáha pri strategickom plánovaní pracovnej sily a podporuje organizácie pri prijímaní informovaných rozhodnutí na základe presných a aktuálnych údajov o neprítomnosti. Na druhej strane súbory programu Excel môžu byť náchylné na problémy so správou verzií, čo spôsobuje zmätok, keď viacerí používatelia pristupujú a aktualizujú rovnakú tabuľku súčasne. To môže mať za následok nezrovnalosti v údajoch a nedostatok jediného zdroja pravdy.

4. Integračné schopnosti

Na rozdiel od Excelu sa Sloneek bez problémov integruje s inými HR a mzdovými systémami. To zaisťuje konzistentnosť údajov a eliminuje potrebu duplicitných záznamov, čím sa vytvára efektívnejší a bezchybný proces sledovania absencií.

Záver

V neustále sa vyvíjajúcom prostredí riadenia pracovnej sily sa výber medzi tradičným sledovaním dochádzky zamestnancov založeným na Exceli a inovatívnymi riešeniami, ako je Sloneek, stáva kľúčovým. Zatiaľ čo Excel sa spolieha na ručné zadávanie údajov a chýba mu efektívnosť spolupráce, Sloneek sa ukazuje ako výkonný nástroj na efektívnu a automatizovanú správu absencií. Vďaka funkciám, ako je spolupráca v reálnom čase, komplexné výkazníctvo a bezproblémová integrácia, Sloneek nielen zjednodušuje proces, ale tiež zvyšuje presnosť a strategickú hodnotu sledovania absencií.

Často kladené otázky

Ako používať sledovanie absencií vo vašej organizácii?

Implementácia sledovania absencií vo vašej organizácii zahŕňa výber spoľahlivého softvérového riešenia, akým je Sloneek. Začnite konfiguráciou systému na zaznamenávanie dôležitých údajov, ako sú záznamy o dochádzke zamestnancov, zostatky dovoleniek a nadchádzajúce neprítomnosti. Využite samoobslužné funkcie zamestnancov, aby ste svojim zamestnancom umožnili bezproblémové odosielanie žiadostí o neprítomnosť a kontrolu nadchádzajúcich plánovaných odchodov. Využite pokročilé funkcie na presné sledovanie času, čo umožňuje komplexný prehľad vzorcov dochádzky zamestnancov. Systém by mal tiež uľahčiť sledovanie neplánovaných absencií a poskytnúť prehľad v reálnom čase. Zabezpečte bezproblémovú integráciu softvéru s vašou existujúcou infraštruktúrou ľudských zdrojov pre jednotný prístup k riadeniu pracovnej sily.

Prečo moja spoločnosť potrebuje sofistikovaný systém sledovania absencií?

Prepracovaný systém sledovania absencií je dôležitý z viacerých dôvodov. Automatizuje a zefektívňuje proces riadenia absencií, čím znižuje pravdepodobnosť chýb spojených s manuálnym sledovaním. Táto efektívnosť vedie k výrazným úsporám času a zvýšeniu produktivity zamestnancov. Systém tiež poskytuje pokročilé funkcie, ako je samoobsluha zamestnancov, ktorá umožňuje zamestnancom odosielať žiadosti o neprítomnosť a sledovať svoj čas bez námahy.

Aká je cena implementácie softvéru na sledovanie absencií?

Náklady na implementáciu softvéru na sledovanie absencií sa líšia v závislosti od faktorov, ako je veľkosť vašej organizácie, funkcie zahrnuté v softvérovom balíku a či ide o cloudové alebo lokálne riešenie. Mnoho poskytovateľov ponúka odstupňované cenové plány na uspokojenie rôznych obchodných potrieb.

Je Sloneek vhodný dochádzkový softvér pre startupy?

Áno, Sloneek je vhodný pre startupy, ktoré chcú od začiatku zaviesť efektívne sledovanie absencií. Vďaka užívateľsky prívetivému rozhraniu a pokročilým funkciám, ako je samoobsluha zamestnancov, môžu startupy bezproblémovo spravovať žiadosti o neprítomnosť, sledovať čas a udržiavať záznamy o dochádzke. Škálovateľnosť Sloneek zaisťuje, že ako startup rastie, systém sledovania absencií sa dokáže prispôsobiť vyvíjajúcim sa potrebám. Schopnosť monitorovať nadchádzajúce absencie a riešiť neplánované dovolenky poskytuje startupom proaktívny prístup k riadeniu pracovnej sily. Vzhľadom na dynamickú povahu startupov ponúka Sloneek flexibilitu a funkčnosť potrebnú na položenie pevných základov pre sledovanie absencií, pričom uprednostňuje spokojnosť zamestnancov a organizačnú agilitu.