Kompetencie

Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností, skúseností a postojov ľudí, ktorí pre vás pracujú alebo by mohli pracovať. Tento agregát tiež priamo ovplyvňuje výkonnosť a úspešnosť zamestnancov. Kľúčom k úspechu je mať jasno v tom, aké konkrétne správanie vedie k výkonu, ktorý od ľudí očakávate, a vedieť ho jasne a konkrétne opísať.

Kompetenčný model je praktický nástroj, ktorý obsahuje zoznam kľúčových kompetencií pre každú pozíciu v spoločnosti. Pomáha analyzovať potrebné kompetencie a definovať jasné kritériá rozvoja.

Čo je riadenie založené na kompetenciách a prečo je potrebné?

Model spája stratégiu organizácie a program ľudských zdrojov, resp. vysvetľuje, že jeden bez druhého nemôže udržateľne fungovať. Na dosiahnutie vízie je potrebné vedieť, ktoré zručnosti a správanie vedú k jej naplneniu, a na základe týchto poznatkov vyberať ľudí, hodnotiť ich a plánovať ich rozvoj.

Ak chce manažment skutočne strategicky (zmysluplne) riadiť ľudí v podniku, je potrebné zaoberať sa nielen výkonnostnou zložkou, ale aj zložkou kompetenčnou. Dôvodom je dosiahnutie najvyššieho možného výkonu čo najefektívnejším spôsobom v dlhodobom a udržateľnom horizonte, čo je presne to, čo je potrebné na maximalizáciu úrovne kompetencií pracovnej sily.

Takto bude možné zosúladiť očakávania zamestnancov a spoločnosti, či zvládnu danú úlohu, a zabezpečiť lepšie využitie a riadenie rozvoja ľudského potenciálu tak, aby sa optimalizoval výkon organizácie ako celku.

Aké sú skutočné výhody kompetenčných modelov?

Používanie kompetenčných modelov ovplyvňuje viacero oblastí. Vyberáme tie, ktoré si z praxe odnášame ako najdôležitejšie:

  • odstránenie nejednoznačnosti a duplicity požiadaviek na kompetencie pre jednotlivé úlohy v spoločnosti.
  • zníženie časovej náročnosti vyhodnocovania údajov pre riadenie vzdelávania.
  • Urýchlené dosiahnutie požadovaných požiadaviek na kompetencie pre dané pozície.
  • výrazné zníženie neefektívnych nákladov na školenie zamestnancov.
  • Efektívne hodnotenie vplyvu odbornej prípravy na rozvoj jednotlivcov a skupín.
  • zvýšiť pravdepodobnosť predĺženia efektívnej fázy životného cyklu zamestnanca.

Ako začať s riadením založeným na kompetenciách?

Rozvoj zručností (kompetencií) musí byť úzko prepojený so stratégiou a procesmi spoločnosti, aby malo jeho využívanie zmysel. Ak stratégia spoločnosti nie je zapísaná až na najnižšie úrovne organizácie, riadenie založené na kompetenciách pravdepodobne nikdy nebude prijaté v celej organizácii.

Veľmi užitočné je tiež vybrať si správny nástroj, ktorý vám pomôže pri príprave a spustení kompetenčného modelu.
Personálny systém Sloneek
je na tieto výzvy dobre pripravený.

V aplikácii nájdete modul špeciálne venovaný kompetenciám, vďaka ktorému môžete ľahko vytvárať a vyhodnocovať individuálne správy o kompetenciách svojich ľudí. A ak sa stále neviete pripraviť, môžete využiť asistenta AI, ktorý vám navrhne najvhodnejší model pre vašu konkrétnu prácu.

Ako ďalší zdroj inšpirácie môžete využiť aj komplexný a prehľadný
e-knihu o rozvoji a hodnotení kompetencií
ktorá je tiež úplne zadarmo.

Sme tu pre vás

Môžeme vám pomôcť?

Naši odborníci vám odpovedia na všetky otázky, prevedú vás systémom Sloneek a pomôžu vám transformovať vaše HR na moderné komplexné riešenie.

  • Špičkový onboarding
  • Predstavenie všetkých funkcionalít
  • Prezentácia a ponuka vášmu HR na mieru
  • Odpovieme na všetky otázky
Group 1469-1
image 58
Group 1469
image 55

Zanechajte nám kontakt, ozveme sa vám.