Uživatelské role

  Každý uživatel Sloneeka může mít role podle toho, jaké aktivity, přístupy a práva má v rámci aplikace mít.

  Nastavení rolí uživatele se odehrává na kartě uživatele. Pokud vás zajímají detailní oprávnění pro každou z uživatelských rolí, popis najdete v tomto článku.

  Snímek obrazovky 2023-10-28 v 14.54.44

  Primární role

  • Uživatel – Každý uživatel má automaticky tuto roli, která mj. zajišťuje přístup do aplikace přes uživatelské rozhraní. V reportech vidí pouze svá data. V kalendářích vidí události své a svého týmu. 
  • Týmový manažer – Uživatel přiřazený do týmu jako jeho manažer má následně umožněno nahlížet na týmová data (kalendáře, reporty vč. mezd) a individuální data na kartě člena týmu ( pracovní údaje, mzda, hodnocení, přehled absencí, přehled aktivit a pomůcky), ke které se dostanete skrze Společnost / Kolegové

  POZOR, týmový manažer nevidí na dokumenty uložené pod konkrétním uživatelem.

  • V modulu Docházka může editovat docházku svých podřízených. Bez přiřazení uživatele s touto rolí do konkrétních týmů nemá role na práva daného uživatele žádný vliv. Role týmového manažera je přiřazena automaticky při přiřazení k týmu.

  Pokud není v týmu přiřazena role manažera, všechny žádosti o schvalování událostí budou odcházet všem uživatelům s rolí ADMIN.

  • Supervisor – Umožňuje nahlížet na stav událostí podřízených týmů bez možností, které má role Manažer. Jde tedy pouze o přístup pro čtení, nikoliv editaci a zápis (například náhled reportů a kalendáře, bez možnosti cokoliv měnit). Supervizor také nemůže absence či aktivity schvalovat. Uživatel s rolí Supervizor současně vidí v reportech tým, v němž je supervizorem.
  • Administrátor – Administrátorský přístup má plné oprávnění pro všechny akce nad všemi daty všech uživatelů. Tato role tedy umožňuje kompletní přístup – čtení i zápis všech nastavení aplikace, událostí, pomůcek, atd. Důrazně doporučujeme udržovat počet administrátorů co nejnižší.

  Roli Administrátor může přidělovat a odebírat pouze uživatel s rolí MAJITEL ÚČTU.

  • Majitel účtu – Jde o stejný set oprávnění, jako má Administrátorský přístup, ovšem se dvěma rozdíly: 1) Majitel účtu může SMAZAT celý účet, 2) Přiděluje roli Administrátor.

  Zvláštní uživatelská práva

  Uživatelskou roli je možné doplnit o zvláštní uživatelská práva s přístupem ke konkrétním funkcionalitám.

  • Plný přístup k reportingu – Role slouží k neomezenému přístupu ke všem reportům všech uživatelů. S výjimkou reportu mezd. Ten zůstává pouze v gesci Administrátora a Majitele účtu.
  • Správce pomůcek – Správce pomůcek má plná práva pro práci s pomůckami. Může je tedy vytvářet, editovat, mazat a přiřazovat uživatelům.
  • Správce dokumentů – Správce dokumentů umožňuje plný administrátorský přístup do modulu Dokumenty.
  • Manažer náboru – vytváří, schvaluje a nastavuje nově vzniklé náborové aktivity.
  • Správce projektů a klientů – vytváří a nastavuje Projekty a Klienty v rámci modulu Aktivity
  • Evaluační manažer – má plný přístup do modulu Hodnocení, kde může vytvářet evaluační dotazníky, kompetenční modely nebo cíle. Současně může nahlížet na hodnocení všech uživatelů a editovat jej.
  • Ombudsman – v návaznosti na evropskou směrnici o whistleblowingu přidělením role označujete ty uživatele, kteří budou mít výhradní přístup ke zprávám ve schránce důvěry.

  Pokud je role Ombudsmana přiřazena alespoň jednomu uživateli, nikdo jiný (ani Admin, ani Majitel účtu) nebude mít ke zprávám ve schránce důvěry přístup!

  Týmové role

  Přiřazením v nastavení týmu vznikají podobně jako u týmových manažerů automaticky přiřazené role:

  • Plánovač aktivit – umožňuje v modulu Time tracking zadávat do kalendáře aktivit události jménem uživatelů v týmech, ve kterých je uživatel s touto rolí jako Plánovač aktivit přiřazen. Aktivity zadané touto cestou, pokud podle jejich nastavení podléhají schválení nadřízeného, jdou po vložení Plánovačem ke schválení manažerem daného uživatele. Tato role je tedy vhodná v situaci, kdy si samotní uživatelé nemohou nebo neumí zadat vlastní aktivity do kalendáře.
  • Plánovač absencí – role obdobná jako Plánovač aktivit, avšak platí pro modul Absence. Tedy zapisování událostí absencí do kalendáře jménem ostatních uživatelů.
  • Schvalovatelé absencí – role umožňuje přístup do Schvalování. Uživatel s touto rolí schvaluje / zamítá absence týmu, ve kterém je mu tato role přiřazena. Tito uživatelé dostávají i notifikace o žádostech vztažených k zadávaným / rušeným absencím. S touto rolí NENÍ spjatý přístup k reportům!
  • Správce příchodů a odchodů – uživatel s touto rolí může ostatním členům týmu a přidávat a spravovat segmenty docházky. 

  POZOR: Po aktivaci rolí Plánovač absencíPlánovač aktivit a Správce příchodů a odchodů musí být pro využití těchto rolí uživatelé zařazeni v týmové struktuře (Nastavení / Týmy)

  Projektové role

  • Projektový manažer: U konkrétního projektu (v jeho detailu) můžete také určit, kdo bude projektovým manažerem vybraného projektu. Uživatel s touto rolí pak může schvalovat aktivity vykázané pro tento projekt a má náhled do reportů na projekty, které řídí.